Erwin Hort
Giroflex Gruppe zu je 50% im Besitz von Erwin Hort und Urs Forster. Erwin Hort hat per 1. Februar seinen Aktienanteil nun an Urs Forster https://www.giroflex.com/de/news-medien/aktuelles-im-detail/besitzerwechsel.html

Erwin Forster
feuillet N° 511 du ban de Fontenais, propriété d Erwin Forster, taux 6 %, 1er rang, inscrite le 6 juillet 1962, à P.J. II g/9052 3. N° du titre: 4. Solde/Valeur SHAB_20100831_pnr28.pdf

Forster (-Haindl) Erwin | Erwin Forster | Erwin Forster |